kindertekeningen leren lezen en begrijpen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1: Algemene  voorwaarden

1.1 De inschrijving van Blok 1 geschiedt door het invullen en opsturen van uw aanmeldgegevens middels een e-mail, waarna Tekenen is Meer per e-mail weer bevestigt.

1.2 De inschrijving van Blok 2 als vervolg op Blok 1 geschiedt door je aan te melden via de website.

1.3 De inschrijving van Blok 1 is definitief na ontvangst van het voorschot.

1.4 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

1.5 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

1.6 Alle persoonlijke gegevens van de cursisten zullen met de grootste zorgvuldigheid door Tekenen is Meer worden behandeld.

 

2: Annuleren en wijziging

2.1  Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen. Voor deelnemers geldt na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen.

2.2  Tot maximaal 45 dagen voor aanvang van de scholing kan worden geannuleerd en wordt het reeds betaalde scholingsbedrag terugbetaald binnen 14 werkdagen (met uitzondering van inschrijfgeld).

2.3  Bij annulering binnen 45 dagen tot 14 dagen voor de start van een opleiding/scholing ontvangt u 50 % van het bedrag retour

(met uitzondering van inschrijfgeld).

2.4  Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/scholing is restitutie van lesgelden niet meer mogelijk.

Wel kan na overleg een vervangend persoon uw plaats innemen.

2.5 Bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

2.6 Tekenen is Meer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de opleiding organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

3: Betaling

3.1 De cursist dient voor Blok 1 een voorschot te betalen.

3.2 Het resterende bedrag moet 45 dagen voor aanvang zijn betaald. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk.

3.3 Betaling van Blok 2 moet 30 dagen voor aanvang zijn betaald.

3.4 Betaling van Blok 3 moet 30 dagen voor aanvang zijn betaald.

3.5 Bij het in gebreke blijven van de betalingen, zal er na drie aanmaningen een buitenrechtelijk incasso bedrijf in de hand genomen worden. De rekening hiervan wordt verhaald op de cursist.

 

4: Intellectueel eigendom

4.1 Tekenen is Meer behoudt alle rechten van intellectueel eigendom voor de verstrekte leermiddelen.

4.2 De cursist is niet gerechtigd opleiding en cursus materiaal te gebruiken voor commercieel gebruik, te kopiëren ten behoeven van derden, of op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

4.3 De cursist is niet gerechtigd om de teken en schildervoorbeelden die gebruikt worden in de opleiding te gebruiken voor commercieel gebruik of te plaatsen op eigen website of social media.

4.4 De cursist is niet gerechtigd om beeldmateriaal te maken bv video, film tijdens de lesdagen.

 

5: Uitval of wijzigingen

5.1 Indien Tekenen is Meer de cursus niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, zal Tekenen is meer het resterende cursusgeld terugstorten.

5.2 Tekenen is Meer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt niet door kan gaan zal Tekenen is Meer zorg dragen voor een vervangende les.

 

6: Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Tekenen is Meer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de opleiding locatie , voor zover zich geen regels van dwingend recht verzetten. Tekenen is Meer is niet aansprakelijk voor medische en of psychische klachten en of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de opleiding of training. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

6.2 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding.

 

7: Klachtenregeling

7.1 Het is mogelijk dat klachten tijdens een opleiding ontstaan. Tekenen is meer neemt klachten serieus en hanteert ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit. Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen. Tekenen is meer zal binnen 5 werkdagen reageren en in een vertrouwelijk gesprek trachten tot een oplossing te komen die voor beide bevredigend is. Tekenen is meer zal de klacht met volledige geheimhouding behandelen.

Een klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Lukt dat niet dan wordt de cursist hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht van het uitstel en zal aangeven binnen welk termijn de afhandeling wel kan plaatsvinden.

 

8:Privacy beleid

8.1 Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet gebruikt worden voor andere doeleinde. In dit kader mogen tijdens opleidingsdagen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt van de lesdag. Bij toestemming kan je onderling foto’s maken van de opdrachten die je die lesdag hebt gemaakt.